PPP

Kamu Özel Ortaklığı; kamu sektörü ile özel sektör arasındaki çeşitli işbirliği türlerini bünyesinde toplayan genel bir terimdir. PPP’ler çoğunlukla altyapı projelerini yürütmeyi ya da kamuya hizmeti sağlamayı amaçlamaktadır. Genel bir tanım olarak Kamu Özel Ortaklıklığı (PPP); kamu hizmetlerinin devletçe geleneksel yollardan temini ile tüm hizmet temininin özel sektör aracılığı ile yapılmasının arasındaki yelpazede yer alan, devlet ve özel sektörün birlikte katılımını esas alan tüm mal ve hizmet temini modellerini içeren, risk ve kazanımlarının ortak olarak paylaşımını amaçlayan bir İş modelidir. Bu neden itibarıyla Kamu Özel Ortaklığı (PPP) Modeli, Özelleştirme Modelinden farklıdır.Kamu Özel Ortaklığı Modeli, kamu hizmeti olarak nitelendirilen ancak devletin tümüyle çekilmek istemediği ve devletin katılımı olmaksızın özel sektörün tek başına sunmaktan çekindiği hizmetlere özel sektörün katılımını sağlamak ve böylece devletlerin temel çıkmazı haline gelen finansman sorununu aşmak amacıyla geliştirilmiştir.

KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI MODELLERİNİN YAYGIN OLARAK KULLANILDIĞI ALANLAR

Ülkeler İçin stratejik önem taşımakta olan enerji sektöründe sürekli artan talepler ve değişen çevresel koşullar nedeniyle devamlı yüksek maliyetli, innovatif çözümler geliştirmelidir. PPP sayesinde yeni santrallerin kurulmasında, enerji hatlarının onarılmasında ve tüketiciye dağıtılmasında hem özel sektör finansmanına başvurulabilmekte hem de devlet bu girişimlerde denetim ve kontrol yeteneğini kaybetmemektedir.

Milli güvenlik ve global terör altında artan dış tehditler nedeniyle devletler savanıma sektöründe devamlı yatırıma kaynak ayırmak zorundadır. Ancak PPP sayesinde yeni çözümlerin üretilmesinde devlet kontrolü altında özel sektörün bilgi birikimine başvurulabilmekte, daha etkin ve düşük maliyetli çözümler üretilebilmektedir.

Şehirlerarası ve şehir için ulaşımın hem yolcu hem de yük taşımacılığında PPP modelinin kullanımı kamu sektörüne bu tür hizmetlerin verilmesinde geniş çapta faydalar sağlamaktadır.

PPP sayesinde yönetimler daha rahat okul inşaat edebilmekte veya onarabilmekte ve böylece verilen eğitim hizmeti aksamamaktadır. Ülkemizde de PPP modeli okullar ve yurtlar için uygulanması son derece kolay ve verimli olabilecek alanlardır.

Dünya nüfusunun giderek artması sağlık ihtiyacını da artırmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla PPP sayesinde kamu kesimi vatandaşların talebini daha iyi karşılamak amacıyla yeni sağlık tesislerin kurulmasında ve yenilenmesinde özel sektörle ortak hareket etmektedir.

Yerel yönetimler, hukuken ve siyaseten sunmakla yükümlü oldukları kamu hizmetlerini finanse etmek, yatırım yapmak ve yönetmek gibi faaliyetler ile meşgul olmak yerine bu hizmetleri profesyonellere yaptırarak daha kaliteli hizmeti daha az maliyetle ve çoğu zaman da maliyetsiz olarak elde edebilmektedir.